Privacyverklaring

 Voor het laatst gewijzigd: 20-7-2018

Uitgangspunten

 1. De begrippen die in deze privacyverklaring gehanteerd worden en die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gedefinieerd worden, hebben de betekenis die in de AVG-wet daaraan is toegekend.
 2. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden (grondslag). Dat is rechtmatig en transparant.
 3. Wij verwoorden onze privacyverklaring in duidelijke en heldere taal en proberen geen informatie te verstoppen. We zijn ook duidelijk over welke gegevens we verwerken en hoe we dat doen. Dat is welbepaald en duidelijk.
 4. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die we ook echt nodig hebben. Dat is dataminimalisatie.
 5. Wij werken graag met u samen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verwerken altijd correct en up-to-date zijn. Dat is de juistheid van de gegevens.
 6. We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat is de bewaartermijn.
 7. We delen de persoonsgegevens nooit met andere partijen, binnen of buiten de EU zonder gegronde reden. We zorgen ook voor een degelijke beveiliging van de persoonsgegevens, door vele technische en organisatorische maatregelen te treffen. Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met derden geven we dit expliciet aan. RH afbouw deelt uw persoonsgegevens alleen met derden met uw toestemming, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RH afbouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dat is voor de integriteit en veiligheid van de gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens, doelen, grondslagen en bewaartermijnen die wij verwerken per categorie. Ook geven we per categorie aan met wie uw gegevens worden gedeeld.

Gegevens van klanten

Persoonsgegevens en doelen:

 1. [Pas onderstaande gegevens aan o.b.v. jouw situatie.]
 2. NAW-gegevens (voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land)
  Voor de uitvoering van de overeenkomst, facturering, identificatie, onderhouden van de klantrelatie en het uitvoeren van direct-marketingactiviteiten.
 3. Contact- en aanvullende persoonsgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, geslacht)
  Om met elkaar te communiceren, u juist aan te spreken, support te verlenen, u op de hoogte te brengen van wijzigingen in producten/diensten, direct-marketingactiviteiten uit te voeren.
 4. Betaalgegevens (bankrekeningnummer, BTW nummer)
  Om uw betaling te verwerken en voor de BTW-verlegging als uw bedrijf buiten Nederland gevestigd is.

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking:
Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (klik hier voor meer informatie).
Het uitvoeren van direct-marketingactiviteiten (we sturen u aanbiedingen van vergelijkbare producten of diensten of tips over de afgenomen producten of diensten) valt onder “gerechtvaardigd belang” (klik hier voor meer informatie).

Bewaartermijn:
[Tot uiterlijk één maand na het beëindigen van de overeenkomst.]Uw facturen bewaren we voor de wettelijke bewaartermijn.

Met wie worden uw gegevens gedeeld:
[Voeg de namen toe van de ontvangers (geef extra informatie als zij zich buiten de EU bevinden) en geef aan dat je hiermee een verwerkersovereenkomst hebt gesloten. Denk aan je (software)leveranciers zoals een boekhoudpakket. TIP: kijk naar de teksten van de andere categorieën van deze privacyverklaring of kijk op https://ikwil.graaggoedonline.nl/privacyverklaring.]

Gegevens van website bezoekers

RH afbouw gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het wijzigen van cookievoorkeuren kan door deze instructies te volgen. Naast cookies bevat deze website een of meerdere webformulieren waarin persoonsgegevens worden verwerkt.

Functionele cookies

Persoonsgegevens en doelen:
RH afbouw gebruikt cookies puur voor functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw keuzes en voorkeursinstellingen onthouden worden.

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking:
Gerechtvaardigd belang (klik hier voor meer informatie).

Bewaartermijn:
1 jaar

Met wie worden uw gegevens gedeeld:
Wij zijn de enige die deze gegevens ontvangen.

Analyse cookies

Persoonsgegevens en doelen:
Wanneer u deze website bezoekt verwerken we uw (geanonimiseerde*) ip-adres in onze statistieken om inzicht te krijgen in de werking van onze website en om die te verbeteren. * = Voor deze verwerking anonimiseren we uw IP-adres voordat het verwerkt wordt door de statistieken software Google Analytics; hierdoor is het niet langer een persoonsgegeven.

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking:
Gerechtvaardigd belang (klik hier voor meer informatie).

Bewaartermijn:
De maximale bewaartermijn van de Google Analytics cookies is door ons ingesteld op 26 maanden.

Met wie worden uw gegevens gedeeld:
Met ons en Google. De Google Analytics-cookies hebben we privacyvriendelijk ingesteld conform de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ zoals beschikbaar gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent voor de Google Analytics-cookies dat RH afbouw i) met Google een verwerkersovereenkomst heeft gesloten, ii) het laatste octet van uw IP-adres maskeert, iii) ‘gegevens delen’ heeft uitgezet zodat Google de verkregen persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden kan gebruiken (Google kan deze alleen gebruiken voor technische ondersteuning) en iv) geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google tenzij anders aangegeven in het onderdeel ‘Marketing- & trackingcookies’. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Marketing- & trackingcookies

Deze website gebruikt geen marketing- of trackingcookies. Daarom heeft deze website geen cookiemelding.

Webformulieren

Persoonsgegevens en doelen:
Via een webformulier kunt u bijvoorbeeld contact met ons opnemen. Ieder webformulier heeft één helder doel en mocht een formulier een extra doel bevatten (bijvoorbeeld het inschrijven voor de nieuwsbrief) dan zullen we daarvoor om extra toestemming vragen. Door het invullen van het formulier geeft u ons toestemming om de gevraagde persoonsgegevens te verwerken. Hiervoor gebruiken wij voornamelijk NAW-gegevens, het telefoonnummer en een e-mailadres.

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking:
Toestemming die wordt gegeven door het invullen van het formulier of het aanvinken van het geven van toestemming voor een extra doel (klik hier voor meer informatie). U kunt uw toestemming intrekken door dit via het betreffende webformulier door te geven of door een e-mail te sturen naar info@rhafbouw.nl.

Bewaartermijn:
Wij bewaren de gegevens totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.] Leidt het contact tot een opdracht dan bewaren we de gegevens tot uiterlijk één maand na het beëindigen van de overeenkomst. Uw facturen bewaren we voor de wettelijke bewaartermijn.

Met wie worden uw gegevens gedeeld:
Met ons en GraagGoedOnline.nl B.V., onze online leverancier. Met GraagGoedOnline.nl B.V. hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten (klik hier voor meer informatie). [Voeg de namen toe van eventuele overige ontvangers (geef extra informatie als zij zich buiten de EU bevinden) en geef aan dat je hiermee een verwerkersovereenkomst hebt gesloten. TIP: kijk naar de teksten van de andere categorieën van deze privacyverklaring of kijk op https://ikwil.graaggoedonline.nl/privacyverklaring.]

[Nieuwsbrief (inschrijfformulier)  → haal dit onderdeel helemaal weg of vul aan wat voor jou van toepassing is]

Persoonsgegevens en doelen:

 1. Naam
  Omdat we u graag met uw naam willen aanspreken in onze e-mails.
 2. E-mailadres
  Zodat we u interessante e-mails kunnen sturen
 3. [Overige gegevens; LET OP dat deze wel aansluiten op het doel en dat je de gevraagde gegevens beperkt tot een minimum om dit doel uit te kunnen voeren.]

We sturen u maximaal 1 nieuwsbrief per [dag/week/2 weken/maand].

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking:
Uw toestemming (klik hier voor meer informatie). U kunt uw toestemming intrekken middels de link onderaan elke e-mail die we sturen.

Bewaartermijn:
Tot u uw toestemming intrekt.

Met wie worden uw gegevens gedeeld:
Met ons en MailChimp onze nieuwsbrief leverancier. Met MailChimp hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten (klik hier voor meer informatie). [Voeg de namen toe van eventuele overige ontvangers (geef extra informatie als zij zich buiten de EU bevinden) en geef aan dat je hiermee een verwerkersovereenkomst hebt gesloten. Sluit ook een verwerkersovereenkomst met MailChimp (klik hier)! TIP: kijk naar de teksten van de andere categorieën van deze privacyverklaring of kijk op https://ikwil.graaggoedonline.nl/privacyverklaring.]

[Gegevens van categorie X → haal dit onderdeel helemaal weg of vul aan wat voor jou van toepassing is]

Persoonsgegevens en doelen:
[Opsomming van persoonsgegevens en doelen. TIP: kijk naar de teksten van de andere categorieën van deze privacyverklaring of kijk op https://ikwil.graaggoedonline.nl/privacyverklaring.]

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking:
[Grondslag] (klik hier voor meer informatie).

Bewaartermijn:
[Bewaartermijn]

Met wie worden uw gegevens gedeeld:
[Voeg de namen toe van de ontvangers (geef extra informatie als zij zich buiten de EU bevinden) en geef aan dat je hiermee een verwerkersovereenkomst hebt gesloten. TIP: kijk naar de teksten van de andere categorieën van deze privacyverklaring of kijk op https://ikwil.graaggoedonline.nl/privacyverklaring.]

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rhafbouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

[Bekijk deze link voor een overzicht van andere bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens en beoordeel of je deze verwerkt. Zo ja; dan vul dit onderstaande teksten aan, zo nee; dan verwijder deze en onderstaande teksten volledig (t/m “Met wie worden je gegevens gedeeld:”) maar laat de tekst hierboven “Onze website/webshop en/of dienst heeft niet de intentie gegevens...” staan mits van toepassing.]

Persoonsgegevens en doelen:
RH afbouw verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 1. [Opsomming]

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking:
[Grondslag] (klik hier voor meer informatie).

Bewaartermijn:
[Bewaartermijn]

Met wie worden uw gegevens gedeeld:
[Voeg de namen toe van de ontvangers (geef extra informatie als zij zich buiten de EU bevinden) en geef aan dat je hiermee een verwerkersovereenkomst hebt gesloten. TIP: kijk naar de teksten van de andere categorieën van deze privacyverklaring of kijk op https://ikwil.graaggoedonline.nl/privacyverklaring.]

Geautomatiseerde besluitvorming

RH afbouw neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RH afbouw) tussen zit.

[Indien wel: RH afbouw gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:]

 1. [Aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene (je klant/websitebezoeker).]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RH afbouw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rhafbouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. RH afbouw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u een klacht hebt over hoe wij of onze subverwerkers met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen we u om daarover eerst met ons in gesprek te gaan, zodat we kunnen kijken of we dit naar uw tevredenheid kunnen oplossen of aanpassen. Kunnen we niet tot dat punt komen, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RH afbouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@rhafbouw.nl.

Zowel wij als onze toeleveranciers (verwerkers) zullen ons inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens.Wij staan er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Wij zullen ons inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Veranderingen in deze privacyverklaring

RH afbouw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Bekijk daarom regelmatig deze privacyverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie 'Voor het laatst gewijzigd'. Als u na de laatste wijziging van onze website gebruik blijft maken, betekent dit dat u deze wijzigingen aan deze privacyverklaring erkent, goedkeurt en dat u akkoord gaat met de wijziging(en).